PODZIAŁ MAJĄTKUdivision of property-6651553_s

Prawo traktuje małżeństwo jako spółkę finansową małżonków i zakłada, że obydwie strony w jednakowym stopniu przyczyniły się do finansowych skutków ich związku.  Obydwie strony mają takie same prawa do całości majątku nabytego w czasie trwania ich małżeństwa.  Podziałowi nie podlega własność, należąca do stron w momencie zawarcia małżeństwa (z pewnymi wyjątkami).  Tym niemniej kwota, o jaką wzrosła w trakcie trwania małżeństwa wartość majątku posiadanego przez jednego z małżonków w momencie ślubu, podlega podziałowi.

Podziałowi podlegają wszystkie dobra obojga małżonków nabyte w czasie trwania ich związku: nieruchomości, oszczędności, inwestycje, RRSPs, plany emerytalne, samochody, łodzie i maszyny, prywatne interesy oraz przedmioty wartościowe, takie jak biżuteria, dzieła sztuki i antyki, akcje i inne papiery wartościowe, a nawet air miles, które są zbierane przez małżonków.

Nie podlegają podziałowi darowizny lub spadki otrzymane w trakcie trwania małżeństwa od osób trzecich, pod warunkiem, że darowizny i spadki te nie były użyte do kupienia lub spłacania rezydencji małżeńskiej (matrimonial home).

Przepisy, które automatycznie regulują podział majątku, dotyczą tylko formalnych związków małżeńskich. Jeśli jednak rozstajesz się z partnerem, z którym żyłeś w związku nieformalnym (common-law relationship), to w niektórych okolicznościach możesz być uprawniony do otrzymania zwrotu funduszy albo rekompensaty za pracę zainwestowaną  we własność swojego partnera (np. dom lub biznes).  Tego typu roszczenia są określane jako niesprawiedliwe wzbogacenie (unjust enrichment) lub trust claim.  Tylko prawnik potrafi udzielić ci porady w sytuacji, kiedy wydaje ci się, że możesz być uprawniony do rekompensaty za inwestycje we własność byłego partnera.

Jeśli strony podpiszą umowę przedmałżeńską, małżeńską lub kohabitacyjną, to umowa taka może zmienić warunki podziału majątku, a także warunki alimentacji współmałżonka w przypadku rozpadu związku.  Nie może jednak zmienić warunków alimentacji dzieci.

Więcej o podziale majątku

Więcej o niesprawiedliwym wzbogaceniu